Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Zasady selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Hażlach

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?POPIÓŁ można gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne oraz w workach do selektywnej zbiórki. W popiół gromadzony w pojemnikach odbierany będzie wraz z odpadami komunalnymi popiół gromadzony w workach do selektywnej zbiórki odbierany będzie wraz z surowcami wtórnymi


 


 


W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) bezpłatnie odbierane są: 1. Przeterminowane leki (tabletki, maści, leki w aerozolu, syropy) oraz opakowania po nich 1. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.)

 2. Zużyte baterie i akumulatory

 3. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. sprzęt AGD i RTV, świetlówki z rtęcią, komputery, itp.)

 4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe

 5. Zużyte opony (także z ciągników rolniczych)

 6. Opakowania po farbach, lakierach

 7. Tworzywa sztuczne (w tym plastikowe elementy samochodowe, np. zderzaki, folie z sianokiszonek)

 8. Szkło (w tym szkło okienne i szyby samochodowe)

 9. Papier i tektura

 10. Popiół

 11. Odpady ulegające biodegradacji i zielone

 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.


 


PSZOK jest czynny w:


 


PONIEDZIAŁKI w godz.   8:00 – 13:00, BRZEZÓWKA UL. ŻNIWNA 9,


ŚRODY                 w godz. 11:00 – 16:00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145,


SOBOTY               w godz. 7:00 – 12:00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145,


 


 


Przeterminowane lekarstwa, tabletki, maści, leki w aerozolu oraz opakowania po nich można wrzucać do specjalnych pojemników, które znajdują się: • W Ośrodku Zdrowia w Pogwizdowie przy ul. Cieszyńskiej 78

 • w aptece w Hażlachu przy ul. Długiej 25B

 • w punkcie aptecznym w Kończycach Wielkich przy ul. Ks. Olszaka 8


Zużyte baterie można wrzucać do: • specjalnych pojemników, które znajdują się w: Urzędzie Gminy Hażlach, Szkole Podstawowej
  w Hażlachu, Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich, Szkole Podstawowej w Pogwizdowie, Szkole Podstawowej w Zamarskach


do kieszeni w pomarańczowych pojemnikach IGLOO


 


Odpady budowlane i remontowe – jeśli remont mieszkania lub roboty budowlane prowadzone są przez firmę budowlaną to jest ona wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbierania i wywóz odpadów na swój koszt. Istnieje możliwość udostępnienia kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe prowadzone przez mieszkańców na terenie Gminy Hażlach na pisemne zamówienie za dodatkową opłatą.


 


Wszystkie odpady, które nie zostały posegregowane wg INSTRUKCJI zostaną odebrane od mieszkańców jako zmieszane odpady komunalne. Posesje, które zadeklarowały, iż będą segregować, a odpady podlegające segregacji umieszczają w kubłach z pozostałościami z segregacji, nie zostaną zakwalifikowane jako gospodarstwa segregujące odpady. Firma odbierająca odpady ma ustawowy obowiązek przekazać Gminie wykaz nieruchomości, które nie dopełniły obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów.


 


 

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".