Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Zbiórka odpadów budowlanych na terenie Miasta Cieszyna

Pamiętaj !


W zamian za ponoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • firma wywozowa odbierze 1 m3/rok selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W przypadku nieruchomości wielomieszkaniowej powyższa ilość odnosi się do każdego samodzielnego lokalu;
  • w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów nieodpłatnie odebrane zostaną selektywnie zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 mjednorazowo raz na miesiąc od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej (w zabudowie wielomieszkaniowej rozumie się przez to jeden samodzielny lokal).

Czym są odpady budowlane?


Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach, stanowią cenny surowiec wtórny. Głównym składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany i ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane, mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg. Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez włascicieli nieruchomości opłaty za gospoadrowanie odpadami komunalnymi, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe jako odpady komunalne, gdy pochodzą z prac remontowo-budowlanych przeprowadznych samodzielnie w gospodarstwie domowym. Natomiast jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz na swój koszt. Jeśli właściciel nieruchomości sam dokonuje remontu, usunięcie powstałych odpadów odbywa się na zasadzie zamówienia indywidualnego, czyli „usługi na telefon”, pamiętając, że odpady należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady - kontenery lub pojemniki typu "big-bag", które mogą zostać dostarczone i odebrane przez firmę wywozową lub usuwać poprzez samodzielne dostarczenie przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".