Harmonogram
wywozu śmieci

map_1.png map_2.png map_3.png map_4.png map_5.png map_7.png


Nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy a odpowiedzialność karna

Wśród regulacji ustawowych warto podkreślić kilka zasad dotyczących zagospodarowania odpadów:


 


1. Zabronione jest pozbywanie się odpadów poza miejscem ich przeznaczenia ( podrzucanie do altanek innych mieszkańców, pozbywanie się odpadów w lasach).


2. Zużytego sprzętu nie wolno umieszczać łącznie z innymi odpadami. Za pozostawienie sprzętu w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara grzywny do 5 000 zł.


3. Spalanie odpadów w piecach domowych również nie jest dozwolone i grozi karą aresztu lub grzywny do 5 000 zł. Dozwolone jest spalanie w piecach domowych wyłącznie kory, drewna, papieru, tektury, drewna pochodzącego z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.


4. Zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.


5. Zgodnie z art. 154 kodeksu wykroczeń kto na nieswoim terenie kopie dół, rów, wyrzuca odpady lub padlinę podlega karze grzywny do 1 000 zł lub karze nagany.


6. Zgodnie z art. 162 kodeksu wykroczeń kto w lesie wyrzuca śmieci, złom, zanieczyszcza glebę lub wodę również podlaga karze grzywny lub nagany.


7. Za niewykonywanie obowiązków w zakresie zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (art. 10 ustawy) polegających m. in. na zbieraniu i pozbywaniu się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomosci, zgodnie z przepisami ustawy i wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie, osoba odpowiedzialna podlega karze grzywny.


Wróć

O firmie

Nasza specjalizacja to obsługa miast, gmin oraz małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gruzu, ziemi, odzysku surowców wtórnych itp.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z miastami i gminami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Odbieramy makulaturę, pet, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom, odpady komunalne - "smieci", gruz, ziemię. Oferujemy możliwość podstawienia naszych kontenerów.

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej".